Zadanie współfinansowano ze środków:

  1.         Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Umowy nr 4792/23/B-LZ/PZ-4067/DSR z dnia 24.08.2023 r. dotacja na zadania objęte programem priorytetowym „Ogólnopolski Program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych zgodnie z Umową udostępnienia środków nr 233/2023/Wn-10/NZ-ur-WF/US zawartą pomiędzy WFOŚ i GW w Białymstoku a NFOŚ i GW w Warszawie, w wysokości 475 000,00 zł,
  2.       dotacji na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Umowa Nr 00971/1014082/2023 o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zawartej w dniu 17.05.2023 r. pomiędzy Komendantem Głównym, PSP z siedzibą w Warszawie a OSP w Przerośli w wysokości 75 000,00 zł,
  3.       dotacji Województwa Podlaskiego Umowa Nr DIT-I.3031.19.2023 zawarta w dniu 16.05.2023 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Przerośl, oraz Umową Nr IN.032.9.1.2023 z dnia 30.06.2023 r.  przekazania dotacji zawartą pomiędzy gminą Przerośl a OSP Przerośl w wysokości 50 000,00 zł.
  4.       dotacji budżetu gminy Umowa Nr IN.032.9.2023 zawarta w dniu 29.06.2023 r. pomiędzy Gminą Przerośl a OSP Przerośl w wysokości 516 915,00 zł,
  5.        środków Umowy darowizny znak: K.364.99.2023 zawartej pomiędzy Darczyńcą – Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Suwałki a OSP Przerośl w wysokości 3 000,00 zł.

W ramach projektu zakupiono fabrycznie nowy, średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 typ GBA 4,1/16 marki Volvo FLD3C. Samochód posiada wyposażenie pożarnicze w tym autopompy, szybkie natarcie, maszt oświetleniowy, urządzenia elektryczne pojazdu uprzywilejowanego oraz pozostałe urządzenia techniczno-elektroniczne zamontowane w pojeździe.

Łączne wydatki ogółem – 1 119 915,00   zł, w tym VAT 209 415,00 zł.