Chronologia historyczna OSP w Przerośli

 

1923

Powstanie OSP w Przerośli.

Jej założycielami byli: Skubina Wincenty i Rynkiewicz Bolesław oni też stanowili pierwszy zarząd tj. prezesem był W. Skubina, naczelnikiem B. Rynkiewicz. Nie wiemy do kiedy pełnili te funkcje. Brak dokumentów na podstawie, których można by ustalić dokładną datę założenia straży i listę jej członków. Sprzęt pożarowy znajdował się w drewnianej szopie przy ul. Suwalskiej 2.

1926

Na polecenia Starostwa Suwalskiego w dniu 8 września powstają Komitety Przeciwpożarowe w Przerośli.

3 maja zasadzono w parku "drzewko wolności", pod którym zakopano butelkę z memoriałem zaopatrzonym w podpisy zarządu straży ogniowej.

1928

W projekcie budżetu na rok 1928 czytamy, że na straż ogniową w Przerośli przeznaczono 300 zł. W miejscowej szkole w dniu 19 lutego odbyło się przedstawienie pod tytułem, "aby handel szedł", dochód, z którego przeznaczony został, na przeroską straż ogniową.

1929

Aby dać przykład miejscowej ludności do straży wstępują nauczyciele: Jozef Burba, który był członkiem do 1932 roku i Antoni Baczewski, który należał do 1931 roku. Pod koniec tego dwudziestolecia straż liczyła 15 członków. Jednym z prezesów w tym czasie był Józef Bruśnik, skarbnikiem Sergiusz Suchodolski i sekretarzem Jan Power.

1931

Na zebraniu sołtysów odczytano zarządzenie, że każdy właściciel domu na tabliczkach orientacyjnych winien uwidocznić narzędzia przeciwpożarowe, które powinien mieć pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Protokołem nr 33 16.04. Rada Gminy delegowała do Zarządu OSP Szewczyńskiego Szotyma.

1934

Pobierano od ludności składkę ogniową /poborcą był Gołowski Czesław/. Kto jej nie opłacił tracił prawo do jednorazowego odszkodowania na wypadek pożaru.

1935

W związku ze śmiercią Józefa Piłsudzkiego 16 maja na przed budynkiem gminy wystawiono popiersie Marszałka, przy którym między innymi pełnili warte honorową członkowie straży ogniowej.

1936

Protokołem nr 14 Rada Gminy na prośbę Zarządu OSP zezwala na pobudowanie remizy strażackiej na rynku w Przerośli z zastrzeżeniem by przez budowę remizy nie zapełnić placu na którym w przyszłości ewentualnie budowany będzie dom pod Zarząd Gminy/ na tym placu stoi dzisiaj GOK/. Straż pożarna zasilona została kwotą 200 zł.

Do straży wstępuje Krzykwa Adam i Zawojski Czesław.

1939/1945

W okresie okupacji miejscowymi strażakami opiekował się i szkolił Teodor Hańce. Szkolenia odbywały się na miejscowym boisku szkolnym. Budynek remizy strażackiej znajdował się na ul. Żabiej gdzie stoi dziś budynek p.Bestów. Był to drewniany budynek z jednospadowym dachem. Znajdowała się w nim motopompa, węże strażackie, hełmy i pasy z toporkami oraz drabina długości 20 metrów z dwiema podporami.

Gospodarzem straży był Zapolski Julian. Najmłodszym członkiem straży był Zawojski Józef. Do straży należał też Wacław Wawrukiewicz.

1945

Remizę strażacką przeniesiono do blaszanego poniemieckiego baraku na narzędzia znajdującego się na terenie boiska.

1946

Protokół nr 9 z posiedzenia Gminnej Rady Narodowej wskazuje, że Gospodarzem straży pożarnej jest Chmielewski Konstanty.

Do straży wstępuje Sadowski Jan i Sześciło Eugeniusz.

1947

Do straży wstępuje Lewon Jan.

1948

Straż liczy 38 strażaków. Prezesem był Józef Zalewski, gospodarzem straży był Konstanty Chmielewski

1949

Na posiedzeniu GRN w dn. 22.10 po rozpatrzeniu pisma dot. zbiorników przeciwpożarowych postanawia budowę takiego zbiornika zamieszczać w osadzie Przerośl wobec gęstej sieci studzien wokół Rynku i w poszczególnych uliczkach, co daje możliwość korzystania dla straży pożarnej, co, kilka domów w bliskiej odległości. Na potrzeby straży z funduszy gminnych zakupiono 50 metrów węży i jedną prądownicę.

Do straży wstępuje Tarasewicz Henryk.

1950

Prezesem OSP jest Zalewski Józef. Złożył on wniosek do GRN o zwolnienie aktywnych członków straży pożarnej ewentualnie ich rodziców od obowiązku płacenia świadczeń w naturze na szarwark. GRN uchwałą nr 5 przyjęła wniosek i postanowiła zwolnić 10 aktywnych członków, których przedstawi dla Prezydium Naczelnik straży. Tak działo się każdego roku po przedstawieniu wykazu imiennego strażaków.

1951

Prezydium GRN po rozpatrzeniu sprawy zgodnie z wytycznymi Powiatowej Rady narodowej w Suwałkach uchwałą nr 25/51 mianowało na Komendanta OSP w Przerośli Zygmunta Franciszka biorąc pod uwagę to , że znał tą pracę. Jest to pierwszy udokumentowany fakt wyboru osoby na to stanowisko. Przewodniczący Rady Gminy - Woliński Władysław polecił, aby Komendant straży odbywał regularne zebrania strażakow oraz przeprowadzał pogadanki pod względem wyszkolenia bojowego i ożywił ją do Życia gdyż obecnie jest na martwym poziomie.

1953

Do straży wstępuje przyszły jej naczelnik Sienkiewicz Henryk.

1955

Prezydium GRN uchwałą nr 12/9V z dn. 28.03 zobowiązało Podziewskiego Jozefa i Konstantego do dostarczenia na wypadek pożaru parę koni zaprzężonych w wóz oraz zwolniło ich od obowiązku szarwarku do chwili pełnienia wyznaczonych czynności. W ramach ochrony przeciwpożarowej zobowiązano mieszkańców gromady Przerośl do zaopatrzenia się w sprzęt przeciwpożarowy jak drabiny, bosaki, tłumnice, piasek i wodę.

Kurs obsługi sprzętu motorowego ukończył Sienkiewicz Henryk objął funkcję mechanika motopompy.

1957

Komendantem OSP zostaje Wawrukiewicz Henryk, a jego zastępcą Tarasewicz Henryk.

Furmanami do celów straży byli Podziewski Józef i Konstanty.

Uchwałą nr 10 GRN wyznaczyła Sienkiewicza Wincentego wraz z wozem i parą koni do celów straży pożarnej i zwolniła od szarwarku.

Uchwała nr 11 GRN postanowiła plac, na którym, stoi kino przeznaczyć pod remizę strażacką, to jest od północnej strony kina i do drogi. Z dokumentów wynika, że strażacy w tym roku nie przeprowadzali żadnych ćwiczeń.

1958

Komendantem OSP zostaje Tarasewicz Henryk.

Rozpoczęła się budowa zbiornika przeciwpożarowego w parku na Rynku o pojemności 50 m3. Prace ziemne tj. wykonanie wykopu robią miejscowi strażacy: Nietubyć Konstanty, Tertel Kazimierz, Jeliński Kazimierz.

Do straży wstępuje Karp Julian, Skubina Eugeniusz oraz Jeliński Kazimierz.

1959

Prezydium GRN Uchwałą nr 27 wyznaczyło furmanki parokonne dla celów miejscowej straży pożarnej, które dostarczą: Sienkiewicz Wincenty, Wawrukiewicz Wacław i Kułak Antoni.

1960

Naczelnikiem OSP zostaje Jeliński Kazimierz, Prezesem OSP zostaje Sienkiewicz Henryk, skarbnikiem Skubina Eugeniusz.

Na posiedzeniu GRN uchwałą nr 7/IV z dn. 24.04 w celu zapobieżenia powstawania i rozszerzania się pożarow na terenie Przerośli zobowiązano mieszkańców i miejscowych strażakow do pobudowania zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych wykorzystując do tego istniejąca sadzawkę koło magazynów GS oraz pobudować suszarnię węży strażackich i zrobić w remizie pomieszczenie dla motopompy. Straż liczyła 20 członków, posiadała wóz gaśniczy na trakcję konną, 240 mb. węży tłoczących, ręczną syrenę "druhna II".

Jak wynika ze sprawozdania z działalności OSP strażacy w tym roku do pożarow nie wyjeżdżała w ogóle. Odbyły się tylko dwa ćwiczenia, gdyż motopompa "leopoldia M-800" uległa awarii.

1961

Uchwałą nr 13 Prezydium GRN wyznaczyło Sienkiewicza Wincentego, Karpa Juliana, Dyczewskiego Mieczysława z furmankami do celów straży pożarnej. 27 kwietnia na sesji GRN wysunięto wniosek, aby jeden ze strażakow OSP w Przerośli był opłacany tz. Żeby otrzymywał ryczałt w wysokości 500-600 zł. i który opiekowałby się sprzętem strażackim oraz czuwał nad działalnością OSP.

Przewodniczący Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodowej Szalewski Mieczysław doceniając ochronę przeciwpożarową wysunął wniosek, aby na wszystkich budynkach założono piorunochrony.

W roku tym straż liczyła 20 członków. Posiadała 1 motopompę, 785 m. węży tłoczących, wóz konny, 9 kompletów ubrań ochronnych, 21 hełmów, 12 toporków, 9 pasów bojowych, 1 drabinę Szczerbowskiego. Zakupiono też 4 mundury galowe.

1962

W czynie społecznym strażacy uporządkowali teren wokół remizy, dopełnili wodą zbiornik. Prezydium GRN uchwałą nr 5 powołało ratownicze drużyny leśne do ochrony lasów państwowych we wsiach Rakowek i Krzywólka składające się mieszkańców tych wsi.

Uchwałą nr 6/IV GRN zobowiązała Zarząd OSP do doprowadzenia światła do remizy strażackiej uzupełnienie w niej sprzętu jak wiadra, łopaty, buty gumowe, zakupienie mundurów dla jednej sekcji oraz lekarstw i opatrunków do apteczki.

Napełniono zbiornik przeciwpożarowy w parku wodą z jeziora Kościelnego wykorzystując do tego dwie motopompy i około kilometra węży strażackich. Przepompowano około 50 tys. litrów wody.

Strażacy uczestniczyli w gaszeniu pożaru w PGR Zawiszyn na terenie gminy Dubeninki.

1963

Z funkcji Naczelnika Straży rezygnuje Jeliński Kazimierz motywując swoją decyzję dalekim dojazdem oraz trudną sytuacją rodzinną.

Naczelnikiem zostaje Sadowski Jan.

Prezydium GRN wyznaczyło Karp Juliana i Podziewskiego Eugeniusza wraz z furmankami do celów OSP.

W dniu 13.08 uchwałą nr.48/14 powołało we wsiach Blenda, Bućki, Rakówek nocne warty przeciwpożarowe.

1964

Przodującym mechanikiem motopompy w powiecie zostaje Sienkiewicz Henryk.

1965

Na zwyczajnej Sesji GRN dnia 20.02 uchwałą numer IXX/19/65 przekazano fundusze na budowę remizy OSP w Przerośli ze sprzedaży gruntu mienia gromadzkiego położonego przy ul. Suwalskiej oraz uchwalono plan ochrony przeciwpożarowej na następne 5 lat. Zorganizowano przetarg na wóz konny na kołach drewnianych, beczkowóz dwukołowy i beczkę blaszaną 500 litrową - uzyskano 600 zł. Kwotę tą przeznaczono na działalność straży.

OSP Przerośl uczestniczyła w pożarniczych zawodach rejonowych w Filipowie zajmując III miejsce .

Odznaką "wzorowy strażak" odznaczono : Sienkiewicz Henryk, Krzykwa Adam, Jeliński Kazimierz.

3 maja podczas gaszenia pożaru we wsi Blenda wypadkowi uległ mieszkaniec wsi Kolonie Przerośl Panas Edward, który pomagał dzielnie strażakom w gaszeniu pożaru. Przysypany został walącym się kominem i uszkodzeniu uległ jego kręgosłup powodując trwałe kalectwo.

Do pożarów straż wyjeżdżała 5 razy.

1966

Przeniesiono starą remizę / garaż blaszany/ na plac za kinem "Warmia" oraz wykonano wykopy pod budowę nowej remizy na placu koło magazynów GS. Na wspólnym zebraniu mieszkańców Osady Przerośl , właściciele gruntów wspólnoty gromadzkiej dobrowolnie przekazali na własność grunt pod budowę remizy strażackiej.

Uchwałą z dn. 25.02. Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych złoty medal za "zasługi dla pożarnictwa" otrzymuje Krzykwa Adam, Sienkiewicz Henryk, Jeliński Kazimierz

1967

Naczelnikiem OSP zostaje Skubina Eugeniusz.

Przyznano plac na budowę nowej remizy strażackiej, zrobiono pustaki na remizę, zakupiono syrenę elektryczną, stolarkę. Budowa remizy opóźnia się z winy geodety z Suwałk, który w terminie nie wykonał odpowiednich pomiarów. Przydzielono na stan straży nową motopompę typu "leopoldia". Uchwałą nr 3/67 Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP odznaczyło Edwarda Panasa złotym medalem "za zasługi dla pożarnictwa" stawiając go, jako wzór dla wszystkich ludzi. Medal został wręczony uroczyście podczas otwarcia nowej remizy w Przerośli.

Kurs "Naczelników III stopnia " ukończył Skubina Eugeniusz.

1968

Prezydium GRN dnia 9.04. uchwałą numer 47/65/68 powołało na Gromadzkiego Naczelnika Straży Pożarnych Podziewskiego Jozefa na podstawie & 2 ust. 1 uchwały numer 217 Rady Ministrów z dnia 5.09.1967 roku.

Straż liczyła 24 członków.

1969

Z chwilą nadejścia wiosny w ramach czynów społecznych rozpoczęto budowę remizy strażackiej w Przerośli na gruntach wspólnoty wsi. Uchwałą numer 57/83/69 Prezydium GRN z dnia 19.04. odwołało z Naczelnika Gromadzkiego OSP Podziewskiego Jozefa, powołując na jego miejsce Skubinę Eugeniusza.

Uchwała nr 1 Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP przyznało złoty medal za zasługi dla pożarnictwa dla Karp Juliana oraz odznaczyła Wolińskiego Władysława i Podziewskiego Jozefa odznaką "wzorowy strażak". Uchwałą nr 7 tegoż Prezydium wyrożniono brązową odznaką członkowską Sadowską Krystynę - członkinię Żeńskiej drużyny pożarniczej.

Do pożarow strażacy wyjeżdżali 4 razy.

1970

OSP w Przerośli liczyła 28 członków oraz 8 członków popierających.

Trzech członków posiadało wyszkolenie IV stopnia, dwóch członków III stopnia a pozostali I i II stopnia.

Wartość całego majątku OSP wynosiła 290.825 zł.

Strażacy posiadali na wyposażeniu 8 kompletów ubrań ochronnych, 10 mundurów wyjściowych, 10 czapek, dwie syreny ręczne, jedną elektryczną. OSP Przerośl otrzymała też samochód typu SBM "star 25" o pojemności 2 tys. litrów od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Suwałkach, którego pierwszym kierowcą i opiekunem całego sprzętu pożarniczego zostaje Skubina Eugeniusz pobierając za to wynagrodzenie z Urzędu Gminy. Za pieniądze uzyskane z zabawy w dniu 7.08. zakupiono firanki na okna i karnisze oraz radio z adapterem marki "ballada".

Strażacy wyjeżdżali 3 razy do pożarów: do m. Krzywólka gdzie gaszono pożar u Lejmela Antoniego, do Chmielewskiego Konstantego w Rakówku oraz na teren gm. Bakałarzewo do m. Skazdub Stary.

1971

W dniu 22.02 na sesji GRN zgłoszony został wniosek o zorganizowanie OSP we wsi Rakówek, gdyż jest utrudniony dojazd do tej wsi. Wcześniej o utworzenie OSP ubiegała się wieś Blenda, lecz wniosek upadł motywując to tym, iż do Blendy jest dobry dojazd i straż z Przerośli może w każdej chwili dojechać.

Uchwała numer XVI/35 we wsiach Zarzecze i Blenda urządzono zbiorniki wodne do celów gaśniczych oraz oficjalnie wystąpiono do Komendy Straży Pożarnej w Suwałkach o utworzenie we wsi Rakówek jednostki OSP.

Na posiedzeniu GRN dnia 30.04. Naczelnik OSP Skubina Eugeniusz wystąpił z wnioskiem o pobudowanie ubikacji przy budynku OSP oraz pomieszczenia na opał i suszarni na węże.

Podczas obchodów "dnia strażaka" w dn.16 maja zorganizowano w Przerośli propagandowe manewry-ćwiczenia jednostek OSP, oraz wręczono odznaczenia strażakom. Do straży wstępuje Skubina Jan.

1972

Powołano Zarząd Gminny OSP, którego prezesem został Skubina Eugeniusz. Gromadzka rada sfinansowała 10 kompletów mundurów wyjściowych oraz zakupiono 8 kompletów ubrań ochronnych.

1973

Nowym Naczelnikiem OSP zostaje Tarasewicz Henryk.

Oddano do użytku wybudowaną strażnicę.

W osadzie Przerośl wybuch pożar na ul.Kościelnej u Lewon Jana, podczas tego pożaru ostatni raz użyto wody ze zbiornika przeciwpożarowego w parku. Od tego czasu strażacy korzystają z rozbudowanej sieci wodociągowej wykorzystując do gaszenia pożarów uliczne hydranty.

1974

Zakupiono 5 kompletów ubrań strażackich, wykonano wieżę do suszenia węży.

1976

Komendantem Gminnym OSP zostaje Ratasiewicz Marian. Prezesem Zarządu Gminnego OSP zostaje Zawojski Jozef.

Naczelnikiem OSP zostaje Krysa Bogusław.

Odbył się w Przerośli festyn zorganizowany w 400 rocznicę nadania praw miejskich. Strażacy uczestniczyli w inscenizacji wjazdu króla polskiego Stefana Batorego do Przerośli i ceremonii nadania praw miejskich. Do straży wstępuje Tadeusz Tarasewicz, Witold Sześciła, Marian Bielecki, Jan Nietubyć, Zdzisław Sadowski, Adam Mordas.

1977

W wyniku dużego pożaru w centrum osady spaleniu uległy przedwojenne budynki drewniane, w których mieściła się gminna mleczarnia i sklepy. Na tym placu dzisiaj znajduje się posesja Palewicza Bogdana. Strażacy odbyli 10 zbiorek szkoleniowych i 5 ćwiczeń na obiektach.

Do straży wstępuje Jan Wasilewski.

1978

Straż liczy 28 członków, którzy posiadają 17 kompletnych mundurów wyjściowych i jeden ćwiczebny. Trzech strażaków posiada wyszkolenie IV stopnia, 3 strażaków III stopnia, pozostali I i II stopnia.

1979

Naczelnikiem OSP zostaje Tarasewicz Henryk, prezesem Sadowski Jan.

1980

Do straży wstępuje Best Zdzisław.

1981

Powołano nowy zarząd gminny OSP. Prezesem zostaje ponownie Zawojski Jozef, zastępcą Rojek Eugeniusz, sekretarzem Żegaczewski Józef, skarbnikiem ponownie zostaje Skubina Eugeniusz.

1983

Złotym medalem za "zasługi dla pożarnictwa" odznaczony zostaje Skubina Eugeniusz. OSP otrzymuje drugi wóz bojowy. "star 25". Do straży wstępuje Kowalewski Jozef, Ktory zostaje kierowcą drugiego wozu bojowego, funkcję tą pełni do 1988 roku.

1984

Decyzją Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej w Suwałkach dnia 1.10 Naczelnikiem OSP w Przerośli zostaje Witold Sześciła. Prezesem wybrany zostaje Bielecki Marian.

W Przerośli odbyły się zawody gminne drużyn pożarniczych, gdzie OSP Przerośl zajęła II miejsce. Straż wyjeżdżała dwa razy do pożaru.

Wykonano też remont kapitalny remizy i zakupiono sprzęt biurowy.

1985

Odbyły się zawody gminne OSP w Rakówku, gdzie OSP Przerośl zajęła ponownie II miejsce.

Strażacy do pożarów wyjeżdżali dwa razy: raz na własnym terenie, raz, jako pomoc sąsiedniej gminie. Do straży wstępuje Radosław Skubina, który wybrany zostaje na skarbnika i jego brat Przemysław. Zorganizowano ostatnią choinkę dla dzieci strażaków.

1986

Wymieniono wyeksploatowany samochód pożarniczy "star 25" na nowy "star 200". Wykonano pomost na brzegu jeziora Kościelnego celem sprawnego poboru wody. Straż gasiła dwa pożary na własnym terenie, dwa udzielając pomocy sąsiedniej gminie. Odznakę "Zasłużony dla województwa Suwalskiego" otrzymuje Skubina Eugeniusz.

Do straży wstępuje: Brodowski Anatol, Rynkiewicz Marek, Szymanowski Józef,Karpowicz Krzysztof.

1987

OSP liczy 21 członków. W zorganizowanych w m. Pawłówka zawodach gminnych OSP Przerośl zajęła I miejsce.

Członkowie straży brali udział w akcji "posesja 87". Podczas kontroli strażacy uświadamiali mieszkańców Gminy o sposobach i potrzebie ochrony przed pożarami. Zorganizowali też 3 zabawy taneczne, z których dochód przeznaczony został na działalność straży.

Strażacy uczestniczyli w 4 akcjach gaśniczych, w tym raz na terenie Filipowa.

Strażacy uczestniczą w uroczystościach kościelnych z okazji przybycia do tutejszej parafii repliki obrazu jasnogórskiego.

1988

OSP liczy 31 członków, w szeregi ochotników przyjęto 10 młodych strażaków. W Rakówku odbyły się gminne zawody strażackie, gdzie OSP Przerośl zajęła III miejsce.Kierowcą zostaje Tarasiewicz Tadeusz.  Do straży wstępuje Mróz Tadeusz.

1989

Prezesem Zarządu Gminnego OSP jest Zawojski Jozef, zastępcą Ratasiewicz Marian, sekretarzem Sześciła Witold i skarbnikiem Skubina Eugeniusz. Straż liczy 31 członków.

W gminnych zawodach pożarniczych OSP Przerośl zajęła II miejsce. Zawody wygrało OSP w Rakówku. W miejscowej szkole podstawowej zorganizowano turniej wiedzy pożarniczej "młodzież zapobiega pożarom".

Strażacy uczestniczyli w gaszeniu 3 pożarów.

1990

Straż liczy 25 członków. W zorganizowanych zawodach gminnych OSP Przerośl zajęła III miejsce. Do straży wstępuje Jarosław Galiński i Krzysztof Rynkiewicz,Krzysztof Sobieraj.

1991

31 grudnia w Sądzie Wojewódzkim w Suwałkach wpisano do rejestru Stowarzyszeń OSP w Przerośli, OSP w Rakówku, OSP w Pawłówce, nadano numery Regon oraz przyjęto Statut OSP.

19.03. Prezesem Zarządu Gminnego zostaje Juszkiewicz Teresa, jej zastępcą zostaje Soroka Andrzej, sekretarzem Kardel Danuta, komendantem gminnym zostaje Skubina Eugeniusz.

Komisję rewizyjną tworzą: przewodniczący - Wasilewski Jan, jego zastępcą jest Sadowski Jan, sekretarzem zostaje Karpowicz Jan. Prezesem OSP zostaje Bielecki Marian, wiceprezesem Skubina Eugeniusz i Witold Sześciła, sekretarzem Krzysztof Karpowicz i skarbnikiem Skubina Radosław.Do straży wstępuje Szlaszyński Janusz.

1992

Wybrano nowy zarząd OSP: naczelnik - Sześciła Witold, prezes - Mróz Tadeusz, skarbnik - Ratasiewicz Piotr, kronikarz - Zalewski Jozef, sekretarz - Woliński Zenon, gospodarz - Skubina Eugeniusz.

Straż liczy 25 członków w tym 7 honorowych. Na stanie jednostki znajdują się dwa wozy bojowe "star 25 i 200", 3 motopompy typu PO-5R, 16 mundurów wyjściowych, 14 pasów bojowych z toporkami, 19 hełmów, 46 odcinków węży w-75, 12 odcinków w-52, 2 odcinki węży w-110.

Do straży wstępuje Piotr Ratasiewicz.

1993

W zawodach gminnych OSP Przerośl zajmuje I miejsce.

1994

W zawodach Gminnych OSP Przerośl zajmuje I miejsce i uczestniczy w zorganizowanych w m. Rutka Tartak zawodach powiatowych gdzie zajmuje V miejsce. Srebrnym medalem "za zasługi dla pożarnictwa" odznaczono Radosława Skubina.

1995

Srebrnym medalem "za zasługi dla pożarnictwa" odznaczony zostaje:
Tarasewicz Tadeusz, Witold Sześciła. Brązowym medalem odznaczono: Marek Rynkiewicz, Zdzisław Sadowski, Piotr Ratasiewicz, Anatol Brodowski, Jan Wasilewski.

Do straży wstępuje: Adam Sojkowski, Jacek Zakrzewski, Jarosław Rynkiewicz, Zdzisław Chyliński, Marek Wilczewski, Stanisław Szlaszyński,Kosiński Janusz.

1996

Zmienia się Zarząd Gminny OSP.

Prezesem nadal zostaje Juszkiewicz Teresa, zastępcą zostaje Sześciła Witold, sekretarzem Skubina Eugeniusz, skarbnikiem Mróz Tadeusz.

W zawodach gminnych OSP w dn. 3 maja Przerośl zajmuje I miejsce i w dn. 26.05 reprezentuje Gminę na powiatowych zawodach pożarniczych w m. Szypliszki, gdzie zajmuje 9 miejsce.

Do pożarów strażacy wyjeżdżają 8 razy, w tym 2 razy poza swoją gminę.

Do straży wstępuje: Bogdan Podziewski, Jacek Mordas i Grzegorz Bednarek,Jan Lejmel.

1997

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Ryszard Korzeniewski decyzją nr 40/47/KSRG z dn. 30.04.1997 włączył OSP Przerośl do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj. jedna sekcja gaśnicza w skład, której wchodzi 6 strażaków oraz jeden wóz bojowy "star 200 GMB 2,5/8".

Strażacy uczestniczyli w gaszeniu 6 pożarów na terenie naszej Gminy i 1 na terenie sąsiedniej Gminy. Zlikwidowana zostaje OSP w Zarzeczu, której sprzęt pożarniczy przekazany zostaje na stan jednostki OSP w Przerośli.

Straż liczy 35 członków w tym 4 honorowych.

Powstaje męska młodzieżowa drużyna pożarnicza, która liczą 6 członków. W skład członków straży przyjęty zostaje Michał Lejmel.

1998

Komendantem gminnym OSP zostaje Witold Sześciła.

Komenda Wojewódzka PSP przekazała dla OSP Przerośl samochód pożarniczy marki jelcz 315 typ 004 GCBA 6/32. Zorganizowano przetarg na samochód pożarniczy "star 25", który został wycofany z eksploatacji ze względu na przestarzałą konstrukcję. Uzyskane pieniądze przeznaczono na działalność strażacką.

Utworzono Żeńską drużynę pożarniczą w skład, której weszło 6 druhen.

Brązowym medalem "za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostają: Krzysztof Rynkiewicz, Janusz Szlaszyński, Adam Sojkowski, Przemysław Skubina. W gminnych zawodach pożarniczych w dn. 3 maja OSP Przerośl zajmuje II miejsce.

W zawodach uczestniczy żeńska i męska młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Przerośl.

W dn.10.05 OSP Przerośl wraz z żeńską młodzieżową drużyną pożarniczą uczestniczą w powiatowych zawodach drużyn pożarniczych w m. Rutka Tartak, gdzie Żeńska drużyna pożarnicza zajmuje II miejsce, a drużyna OSP Przerośl zajęła VII miejsce.

Strażacy uczestniczyli w gaszeniu 9 pożarów.

Do straży wstępuje Henryk Grzęda.

1999

Prezesem OSP zostaje Szlaszyński Janusz.

OSP liczy 41 członków w tym 6 honorowych. Na stanie posiada 2 wozy bojowe, autopompę, 3 aparaty tlenowe/oddechowe/, 10 kompletów ubrań ocieplanych i tyleż letnich, 12 hełmów ochronnych i pasów bojowych, 4 motopompy.

W Przerosli odbyły się ćwiczenia zgrywające na obiektach szkolnych jednostek gminnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego.

Przeroscy strażacy uczestniczyli w zawodach sportowo pożarniczych w Dubeninkach na zaproszenie tejże Gminy. W Przerośli odbyły się zawody Gminne, na których OSP Przerośl zajęła I miejsce. W m. Raczki OSP Przerośl uczestniczyła w powiatowych zawodach pożarniczych zajmując tam V miejsce.

Strażacy brali udział w gaszeniu 14 pożarów, w tym 3 poza terenem swojej gminy.

2000

Kurs dowódców OSP ukończyli Skubina Przemysław i Chiliński Zdzisław. Kurs udzielania pierwszej pomocy Przedlekarskiej ukończyli: T. Tarasewicz i J. Szlaszyński.

W zawodach gminnych OSP Przerośl zajęła II miejsce. Zarząd OSP zorganizował turniej wiedzy pożarniczej oraz był jednym z organizatorów festynu połączonego z pokazami sprzętu pożarni

W Suwałkach odbyło się przedstawienie "Spotkanie z Balladą", w którym licznie uczestniczyli przeroscy strażacy. W związku z przygotowaniami do festynu strażacy w ramach czynu społecznego odnowili płytę boiska i uporządkowali teren wokół niego.

Strażacy uczestniczyli w 10 akcjach gaśniczych, w tym w 4 poza terenem Gminy oraz raz byli wzywani do usunięcia gniazda os.

Do straży przyjęty zostaje Piotr Dyczewski,Renkiewicz Sławomir.

2001

28 stycznia odbyły się wybory do Zarządu gminnego OSP. Prezesem gminnym pozostaje nadal Teresa Juszkiewicz, jej zastępcą jest Sześciła Witold, sekretarzem Kardel Danuta i członkiem jest Świerzbin Henryk i Czyżyk Tadeusz.

Rozpoczęła się rozbudowa strażnicy OSP oraz generalny remont istniejącej części budynku. Pieniądze na ten cel przekazał Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak.

14 lutego strażacy otrzymują od Terenowego Związku OSP w Suwałkach motopompę pływającą typu "Niagara" oraz piłę do drewna.

Medalem " srebrny krzyż zasługi " nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego odznaczony zostaje Tarasewicz Henryk oraz Sześciła Eugeniusz.

Złotym medalem za "zasługi dla pożarnictwa" odznaczony zostaje: Witold Sześciła, Tadeusz Tarasewicz. Srebrnym medalem odznaczeni zostają: Anatol Brodowski, Janusz Szlaszyński, Przemysław Skubina, Krzysztof Rynkiewicz.

W Przerośli odbyły się gminne zawody pożarnicze, w których OSP Przerośl zajęła I miejsce.

2002

OSP liczy 48 członków w tym 30 czynnych, 6 honorowych i 12 w ramach młodzieżowej drużyny pożarniczej na bazie młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

W zawodach gminnych OSP Przerośl zajęła I miejsce, a w powiatowych w m. Dowspuda III miejsce. Strażacy wzięli udział w zorganizowanych przez Komendę Miejską PSP w Suwałkach w ćwiczeniach taktyczno-bojowych jednostek włączonych do KSRG w Pieckach - pożar budynku szkoły. Strażacy uczestniczyli w 11 akcjach gaśniczych.

Medalem " srebrny krzyż zasługi " nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego odznaczony zostaje Skubina Eugeniusz.

Do straży wstępuje: Klimach Janusz,Fajkowski Wojciech, Michał Ratasiewicz, bracia Paweł i Artur Szlaszyński.

2003

OSP liczy 44 członków, w tym 6 w młodzieżowej drużynie Pożarniczej i 6 honorowych. Wartość całego majątku OSP wynosi 197.285 zł. W ramach ochrony przeciwpożarowej strażacy odbyli trzy pogadanki z dziećmi i młodzieżą.

Strażacy brali udział w 18 akcjach gaśniczych, w tym w 4 na terenie sąsiednich gmin. Brązowym medalem "za zasługi dla pożarnictwa" odznaczony zostaje Grzęda Henryk.

W m. Rakówek odbyły się gminne zawody pożarnicze, w których OSP Przerośl zajęła I miejsce.

Do straży wstępuje: Grzegorz Wawrukiewicz, 

2004

OSP Przerośl jest gospodarzem powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych powiatu suwalskiego. Zajmujemy IV miejsce.

W październiku Komenda Miejska PSP w m. Pawłówka przeprowadziła ćwiczenia taktyczno-bojowe z udziałem OSP Pawłówka, Przerośl, Potasznia, Filipow, Bakałarzewo. Zakres ćwiczeń obejmował ewakuację osób znajdujących się w budynku szkoły oraz przeprowadzenie akcji gaśniczej.

Z funkcji prezesa Zarządu Gminnego OSP dn. 02.12. rezygnuje Teresa Juszkiewicz, na jej miejsce powołany zostaje Adam Kacprzyk.

Strażacy do rożnych akcji / pożary, wypadki drogowe, usuwanie wody z piwnic/ wyjeżdżają 14 razy.

W maju w Przerośli odbyły się gminne zawody pożarnicze, w których OSP Przerośl zajęła I miejsce. Również w Przerośli w miesiącu lipcu odbyły się powiatowe zawody drużyn pożarniczych, w których OSP Przerośl zajęła V miejsce.

Do straży wstępuje Karol Pietrzak, Marek Boguszewski.

2005

Do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego włączona dwa zastępy strażackie wyposażone w samochody "star 200"GMB 2,5/8" i "jelcz GCBA 6/32" oraz 10 strażaków z kierowcami.

W gminnych zawodach pożarniczych w Pawłówce OSP Przerośl zajmuje I miejsce.

Strażacy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu lądowania i startu śmigłowca ratowniczego.

14.04 odbyła się inspekcja gotowości bojowej jednostki, które obejmowały ocenę przebiegu alarmu oraz przygotowanie praktyczne członków straży do realizacji zadań ratowniczo - gaśniczych.

Dzięki społecznemu zaangażowaniu się kilku strażaków zakupiono i ustawiono na placu przed remizą figurkę św. Floriana.

25 czerwca na zebraniu członków OSP zawiązał się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli. Celem komitetu jest pozyskanie środków finansowych od osób fizycznych, firm oraz instytucji na zakup sztandaru dla tutejszej jednostki. W dn.25.07 podczas festynu z "radiem 5" strażacy kwestowali na rzecz zakupu sztandaru i zebrali kwotę 425,79 zł.

W dn.10.08 podczas festynu "Na Przeroskim rynku" Strażacy zebrali kwotę 367,23 zł.

Do różnych akcji ratujących życie i dobytek ludzki strażacy wyjeżdżają 27 razy.

OSP otrzymuje agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy ze szperaczem, drabinę nasadkową oraz rękawice specjalne.

Do straży przyjęty zostaje Andrzej Rydzewski,Marcin Ratasiewicz.

2006

Strażacy przygotowują się do uroczystości wręczenia sztandaru swojej jednostce. W dniu 11 lutego Komitet fundacji sztandaru zorganizował zabawę karnawałową, której dochód przeznaczony został na organizację uroczystości wręczenia sztandaru.

W dniu 25 stycznia na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym odbyły się wybory do zarządu OSP, i tak: Prezesem jest J. Szlaszyński, naczelnikiem został W. Sześciła, wiceprezesem został A. Brodowski, z-ca naczelnika został T. Tarasewicz, skarbnikiem jest P. Ratasiewicz, sekretarzem i kronikarzem został R. Skubina.

Komisję rewizyjną tworzą: 
przewodniczący - P. Dyczewski, jego zastępcą jest M. Boguszewski, Sekretarzem zostaje J. Klimach, członkiem jest W. Fajkowski. Opiekunem drużyny młodzieżowej jest Teresa Pietkiewicz.

W dniu 10 maja strażacy biorą udział w ratowaniu życia kierowcy autobusu rejsowego PKS z Olecka, Ryszarda Rynkiewicza, który podczas kierowania pojazdem dostał zawału serca, kierowcę umieszczają w śmigłowcu ratowniczym, który wylądował na placu przed kościołem w Przerośli.

W dniu 14 maja odbyły się zawody strażackie w m. Rakówek, gdzie OSP Przerośl zajęła II miejsce, a męska młodzieżowa drużyna pożarnicza I miejsce.

W dniu 25 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru i przekazania dla OSP Przerośl nowego samochodu bojowego na podwoziu jelcza AW Hydromil II o wartości 152177,65 zł. przystosowanego do piany. Na wyposażeniu pojazdu znajdują się: pompa pływająca typu "Niagara", aparaty tlenowe, piła do drewna, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy,

28 listopada strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach ratowniczo - gaśniczych w m. Filipow /pożar zakładu pracy - mleczarnia/.

Do rożnych akcji strażacy wyjeżdżali 30 razy:
pożary budynków - 11, pożary traw - 7, lasu - 1, usuwanie śniegu i gałęzi - 2, zabezpieczenie lądowiska śmigłowca - 4, zabezpieczenie festynu - 2, pompowanie wody z piwnicy i udrożnienie kanalizacji - 2, usuwanie gniazda szerszeni - 1.

Odnotowano jeden fałszywy alarm.

Fundatorzy sztandaru

 1. Rodzina założycielska - Skubinowie

 2. Prezes OSP Przerośl

 3. Komendant Zarządu Gminnego OSP

 4. Seniorzy OSP

 5. Prezes Zarz. Woj. Związku OSP w Białymstoku

 6. Prezes Zarz. Pow. Związku OSP w Suwałkach

 7. Podlaski Komendant Wojewódzki PSP

 8. Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku.

 9. Komendant Miejski PSP w Suwałkach

 10. Prezes WFOŚiGW w Białymstoku

 11. Marszałek Województwa Podlaskiego

 12. Starosta Suwalski

 13. Przewodniczący Rady Gminy w Przerośli

 14. Przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego

 15. Wójt Gminy Przerośl Adam Kacprzyk

 16. Firma "START" w Suwałkach

 17. WORD - Aleksander Czuper

 18. Piotr Dyczewski

 19. Sławomir Renkiewicz

 20. Marian Bielecki

 21. Czesław Pietkiewicz

 22. Sławomir Świerzbin

 23. Janusz Ułanowicz

 24. Tomasz Kwiatkowski

 25. Witold Sześciła

 26. Jan Jodzio

 27. Edward Rant

 28. Sławomir Serafin

 29. Jarosław Waraksa

2007

W kwietniu inspekcję gotowości bojowej przeprowadzili funkcjonariusze PSP z Suwałk. Natomiast we wrześniu przeprowadzili inspekcję stanu technicznego posiadanego przez jednostkę sprzętu.

13 maja w Przerośli odbyły się gminne zawody pożarnicze. I miejsce zajęła drużyna OSP Przerośl, II - OSP Rakówek, III - OSP Pawłówka. Startowały również dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze A i B prowadzone przez Kazimierza Leończuka.

16 października gościł w naszej siedzibie poseł na sejm ziemi suwalskiej - Jarosław Zieliński. Zapoznał się z działalnością strażaków oraz wpisał się do naszej kroniki.

28 października zmarł wieloletni działacz OSP Eugenisz Skubina. W dniu 31.10 po raz ostatni zawyły syreny wozów strażackich dla naszego druha, nad grobem pochylono sztandar, tak pożegnaliśmy naszego kolegę, przyjaciela. Pożegnaliśmy go wraz z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi. Św. Florian powołał Eugeniusza do swojej niebiańskiej remizy.

Do rożnych akcji strażacy wyjeżdżali 34 razy:
pożary budynków - 13 / w tym 5 poza własną gminą/, usuwanie gniazda szerszeni -2, zabezpieczenie lądowiska śmigłowca - 3, pompowanie wody z piwnicy - 3, usuwanie drzew - 5, ratowanie tonących - 2, dogaszanie - 1, zabezpieczenie wypadków drogowych - 2, inne wyjazdy - 4 / zabezpieczenie festynu, alarm ćwiczebny, ratowanie zwierząt /.

OSP w Przerośli otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 5699 zł. z czego zakupiono: pompę szlamową, piłę spalinową do betonu i stali, maszynkę do tamowania węży, trzymak do węży, 6 kamizelek odblaskowych, 6 kominiarek ognioodpornych, 4 pachołki składane, węże W - 52.Do straży wstępuje Mróz Stanisław,Sztukowski Waldemar.

2008

OSP liczy 27 członków, 3 członków honorowych oraz 10 członków MDP w wieku 16-18 lat.

W ramach przyznanych Śródków finansowych w styczniu zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy marki Ford "tranzit". Całkowity koszt zakupu wyniósł 134.900 zł. z czego 56,25% kosztów wyłożył NFOŚiGW, 40,79% Urząd Gminy w Przerośli, 2,96% PZU.

W dniu 02 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze, w którym uczestniczyli druhowie, wójt gminy Sławomir Renkiewicz oraz zaproszeni goście: Bernard Blok - wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSPRP. Druhowie pozytywnie podsumowali działalność jednostki, zwracając szczególną uwagę na ich operatywność i gotowość bojową. Odbyła się też nieoficjalna prezentacja nowo zakupionego samochodu dla druhów.

01 czerwca w m. Raczki odbyły się V powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. OSP Przerośl zajęła VI miejsce zaś MDP VIII miejsce.

13 lipca podczas mszy świętej w miejscowym kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny odbyło się poświęcenie oraz przekazanie dla jednostki OSP nowego samochodu marki Ford "tranzit" służącego do ratownictwa technicznego wyposażonego między innymi w nożyce pneumatyczne do cięcia karoserii samochodowych. Mszy przewodniczył ks. Kan. Jan Chachulski. W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP p. Jarosław Zieliński, przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach oraz druhowie strażacy i mieszkańcy naszej gminy. Po ceremonii przekazania samochodu strażackiego wójt gminy, zaproszeni goście oraz strażacy udali się na uroczyste spotkanie do remizy OSP w Przerośli.

W dniach 26-27 lipca druh kronikarz Radosław Skubina uczestniczył w VI wojewódzkim przeglądzie kronik Ochotniczych Straży Pożarnych w m. Kleszczele gm. Hajnówka woj. podlaskie. Nasza kronika, choć najmłodsza dumnie prezentowała się obok kronik z OSP w Płaskiej, Klepacze, Chodory, Hermanówka, Krynki, Michałowo i innych. Za udział otrzymała dyplom oraz okolicznościowy medal.

o różnych akcji strażacy wyjeżdżali 57 razy:
pożary budynków - 14, /w tym pomoc sąsiedzka w m. Czarnakowizna/, dogaszanie pożaru - 1 wyjazd, usuwanie drzew - 4, zabezpieczenie lądowiska śmigłowca - 5, wypadki drogowe - 4, pompowanie wody z piwnicy - 1, usuwanie gniazda szerszeni - 27 wyjazdów. Odnotowano dwa fałszywe alarmy.

Zakupiono dla OSP mundur koszarowy - 1 sztuka, nożyce hydrauliczne do cięcia blachy - 1 sztuka, kombinezon ochronny przed szerszeniami - 2 sztuki, bagażnik na samochód marki "Ford" - 1 sztuka, wąż W52 - 4 sztuki.

2009

WŁADZE OSP w PRZEROŚLI

Jan Szlaszyński - prezes OSP 
Witold Sześciła - Naczelnik OSP, członek oddziału powiatowego ZOSP RP
Anatol Brodowski - wiceprezes OSP
Tadeusz Tarasewicz - zastępca naczelnika OSP
Piotr Ratasiewicz - skarbnik
Radosław Skubina - sekretarz i kronikarz OSP, wiceprzewodniczący Komisji rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP
Piotr Dyczewski - przewodniczący Komisji rewizyjnej
Marek Boguszewski - zastępca
Janusz Klimach - sekretarz
Wojciech Fajkowski - członek
Sławomir Renkiewicz - członek oddziału powiatowego ZOSP RP

POZOSTALI CZŁONKOWIE OSP I ICH FUNKCJE

Zdzisław Sadowski - dowódca sekcji
Michał Ratasiewicz - dowódca sekcji
Karol Pietrzak - dowódca sekcji
Przemysław Skubina - dowódca sekcji
Grzegorz Wawrzkiewicz - starszy strażak
Marek Rynkiewicz - starszy strażak
Marcin Ratasiewicz - strażak
Henryk Grzęda - strażak
Andrzej Rydzewski - strażak
Krzysztof Rynkiewicz - strażak
Marek Rynkiewicz - strażak
Marcin Kowalewski - strażak
Stanisław Mróz - strażak
Paweł Szlaszyński - strażak
Artur Szlaszyński - strażak

Członkowie honorowi:

Henryk Tarasiewicz
Jan Pietrzak
Jan Lewoń

W dniu 30 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze, w którym uczestniczyli druhowie, wójt gminy Sławomir Renkiewicz oraz zaproszeni goście: komendant PSP w Suwałkach bryg. Krzysztof Hawrus, przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz. Podsumowano działalność straży za 2008 rok.

W lutym i marcu 9 strażaków uczestniczyło w programie szkolenia medycznego mieszkańców gmin powiatu suwalskiego, jako element bezpieczeństwa i wzrostu solidarności społecznej /program unijny /

21 czerwca odbyły się gminne zawody strażackie, w których OSP Przerośl zajęła I miejsce, II miejsce zajęła OSP w Rakówku, III miejsce OSP w Pawłówce. Podczas uroczystości wręczenia nagród złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Brodowski Anatol, Szlaszyński Janusz, Rynkiewicz Tadeusz. Brązowym medalem odznaczeni zostali druhowie: Fajkowski Wojciech, Klimach Janusz.

W dniach 21-22 sierpnia druh kronikarz uczestniczył w VII Wojewódzkim Przeglądzie kronik OSP w m. Turośń Kościelna. Podczas spotkania wymieniono się doświadczeniami w prowadzeniu kronik oraz zwiedzono wszystkie OSP .

W dniu 27 października w szeregi strażackie wstąpił druh Marcin Kowalewski.

OSP otrzymała dotację finansową z Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego w wysokości 25015.21 tys. zł. Ze środków tych zakupiono środek pianotwórczy w ilości 600 litrów, prądownice uniwersalną " Turbomatic" wraz z nadstawką, wytwornicę pianową z zaworem, pompę pływającą "Niagara", agregat prądotwórczy " Fago", zestaw ratownictwa medycznego, wyciągarkę M 800/24V, aparat oddechowy "Irgo" wraz z butlą, 12 par półsaperek strażackich. Z otrzymanej dotacji z Zarządu woj. Podlaskiego w wysokości 5, 5 tys. zł. Zakupiono 10 sztuk węży tłocznych WP-52, 10 sztuk węży tłocznych WP-75 oraz 5 par rękawic ochronnych.

Z otrzymanej dotacji z Oddziału woj. ZOSP w Białymstoku w wysokości 2 tys. zł. zakupiono 5 mundurów wyjściowych, jedną koszulę białą do munduru oraz 2 czapki do munduru galowego.

Strażacy wyjeżdżali do 25 różnych akcji:
do pożarów - 9 razy /w tym w ramach pomocy na terenie sąsiednich gmin 4 razy/, usuwanie śniegu z dachu - 1 raz, usuwanie drzew z drogi - 4 wyjazdy, usuwanie wody z piwnic - 2 wyjazdy, usuwanie gniazd szerszeni i os - 2 wyjazdy, do wypadków drogowych - 3 wyjazdy, zabezpieczenie lądowania śmigłowca - 2 wyjazdy, zabezpieczyli 2 imprezy z udziałem okolicznych mieszkańców.

2010

W dniu 30 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze w którym uczestniczyli druhowie OSP, wójt gminy Sławomir Renkiewicz oraz zaproszeni goście: wicemarszałek województwa podlaskiego Ignacy Jasionowski, przedstawiciel komendanta PSP w Suwałkach Bogusław Wierzchowski, przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz oraz reporterzy Radia 5 i telewizji suwalskiej. Po otwarciu zebrania przez Naczelnika OSP wicemarszałek Ignacy Jasionowski w obecności mediów przekazał dla strażaków zakupiony w 2009 roku z otrzymanych dotacji sprzęt przeciwpożarowy i ochronny. 06 czerwca odbyły się gminne zawody strażackie, w których OSP Rakówku zajęła I miejsce, II miejsce zajęła OSP w Przerośli, III miejsce OSP Pawłówka

W dniu 18 września szkolenie podstawowe odbyli strażacy: Stanisław Mróz i Marcin Kowalewski. 

W dniu 17 września odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego realizowanego w ramach środków PPWOW / Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich/. W ramach tego szkolenia w dniach 08-10 października strażacy odbyli wycieczkę do muzeum pożarnictwa w Rakoniewicach woj. Wielkopolskie gdzie mieli okazję zobaczyć sprzęt pożarniczy używany w XIX wieku i latach późniejszych.

Strażacy wyjeżdżali do 24 różnych akcji:do pożarów - 12 razy /w tym w ramach pomocy na terenie sąsiednich gmin 2 razy,usuwanie drzew -2,pompowanie wody z piwnicy-2,zabezpieczenie lądowania śmigłowca-6,inne zdarzenia-2.

2011

 

05 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli. Naczelnik dr W. Szesciła przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za ostatnią kadencję.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dr J. Klimach przedstawił sprawozdanie z posiedzeń komisji za ostatni okres. Obydwa sprawozdania zostały przyjęte w głosowaniu. Następnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

        Wybrano Zarząd OSP w składzie:

- Prezes                          -  Janusz Szlaszyński

- Wiceprezes-naczelnik        -  Witold Sześciła

- Wiceprezes                 -  Marek Rynkiewicz

- Z-ca naczelnika          -  Tadeusz Tarasewicz

- Sekretarz                            -  Radosław Skubina

- Skarbnik                             -  Piotr Ratasiewicz

- Kronikarz                   -  Radosław Skubina 

- Gospodarz                  -  Zdzisław Sadowski

- Członek zarządu               -  Jarosław Galiński

 Komisja Rewizyjna OSP w składzie:

- Przewodniczący            -  Janusz Klimach

- Wiceprzewodniczący           -   Karol Pietrzak

- Sekretarz                               -   Andrzej Radzewicz

- Członek                                  -   Marcin Kowalewski       

 Członkami honorowymi zostali:

Jerzy Zawojski, Teofil Siemaszko, Stefan Sienkiewicz.

       18 lutego w szkoleniu z zakresu zabezpieczenia lądowiska śmigłowca Eurocopter EC 135 udział wzięli: Piotr Ratasiewicz, Stanisław Mróz, Jarosław Galiński, Marcin Kowalewski, Witold Sześciła. 

03 czerwca odbył się Zjazd Oddziału Gminnego, na którym wybrano nowe władze Zarządu Gminnego ZOSP w Przerośli

 12 czerwca odbyły się zawody strażackie w m. Pawłówka. W wyniku niezwykle ostrej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna z OSP w Przerośli. II miejsce zajęła drużyna OSP w Rakówku, III miejsce zajęła drużyna OSP w Pawłówce. W zawodach uczestniczyła młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP w Przerośli w składzie: 

        04 października w szkoleniu z zakresu zabezpieczenia lądowiska śmigłowca Eurocopter EC 135 udział wzięli: Anatol Brodowski, Marcin Ratasiewicz.

17 grudnia w szkoleniu z zakresu zabezpieczenia lądowiska śmigłowca Eurocopter EC 135 udział wzięli: Karol Pietrzak, Andrzej Rydzewski.

24 grudnia zmarł członek honorowy OSP Jan Pietrzak.

W dniu 28 grudnia po raz ostatni zawyły syreny wozów strażackich dla naszego druha, nad grobem pochylono sztandar, tak pożegnaliśmy naszego kolegę, przyjaciela. Pożegnaliśmy go wraz z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi. Św. Florian powołał Jana do swojej niebiańskiej remizy.

30 grudnia zakupiono samochód pożarniczy marki Star 244 nr rejestracyjny BS 79333 za kwotę 8 tysięcy złotych ze środków Urzędu Gminy w Przerośli.

Na wniosek wójta Gminy S. Renkiewicza przekazano dla OSP w Rakówku pojazd pożarniczy marki star 200 ze stanu OSP w Przerośli.

Szkolenie podstawowe ukończył Andrzej Rydzewsk i Karol Pietrzak.

Do straży wstąpił Piotr Murawko i Paweł Radzewicz,Tomasz Kowalewski.Straż wyjeżdżała 19 razy.Pożary- 5, w tym pomoc sąsiedzka-1,palące się sadze- 2,usuwanie drzew- 2,zabezpieczanie lądowania śmigłowca-6,inne zdarzenia-4.

 2012

 19 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli. Na zebranie licznie przybyli druchowie oraz goście zaproszeni: Wójt gm. Przerośl, Sławomir Renkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz oraz Komendant PSP w Suwałkach st. bryg. Dariusz Siwicki.

Zebranie otworzył dr. W. Sześciła witając wszystkich zebranych. Sekretarz dr R. Skubina przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za 2011 r.  Członek Komisji Rewizyjnej dr M. Kowalewski przedstawił sprawozdanie z posiedzeń komisji za 2011 r. Obydwa sprawozdania zostały przyjęte w głosowaniu. Omówino zakup nowego samochodu dla naszej jednostki oraz przygotowanie do obchodów 90 - lecia powstania naszej straży w tym roku.

07 marca zmarł członek honorowy OSP Henryk Tarasewicz.

W dniu 10 marca po raz ostatni zawyły syreny wozów strażackich dla naszego druha, nad grobem pochylono sztandar, tak pożegnaliśmy naszego kolegę, przyjaciela. Pożegnaliśmy go wraz z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi. Św. Florian powołał Henryka do swojej niebiańskiej remizy. 

     01 czerwca odbyły się zawody strażackie w m. Przerośl.

W wyniku niezwykle ostrej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna z OSP w Rakówku. II miejsce zajęła drużyna OSP w Przerośli, III miejsce zajęła drużyna OSP w Pawłówce. W zawodach uczestniczyła młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP w Przerośli. 

 Zakupiono: mundury koszarowe – 2 komplety, jeden radiotelefon, jedna sprężarkę na łączną kwotę 3365 zł.  Straż wyjeżdżała ogółem 25 razy.Pożary -7, w tym pomoc sąsiedzka-3,palące się sadze-2,zabezpieczenie lądowania śmigłowca-6,usuwanie drzew-4,inne zdarzenia-6.

.
2013

Zakupiono specjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z doposażeniem grupy ratownictwa ekologicznego i drogowego G-BA-Rt3,5/24 na podwoziu samochodu MAN. We wrześniu druhowie, władze gminy, oraz zaproszeni goście obchodzili 90-lecie OSP w Przerośli. Straż wyjeżdżała ogółem 24 razy. Pożary - 13, w tym pomoc sąsiedzka - 3, usuwanie drzew - 2, zabezpieczanie lądowania śmigłowca - 6, inne zdarzenia - 3.
Kurs podstawowy ukończyli: Paweł Radzewicz, Tomasz Kowalewski, Piotr Murawko.

2014

Straż wyjeżdżała ogółem 39 razy. Pożary - 18, w tym pomoc sąsiedzka - 5. Usuwanie drzew - 6, zabezpieczanie lądowania śmigłowca - 2, wypadki drogowe - 6, zabezpieczanie dachów - 2, udrażnianie kanalizacji - 3, fałszywe alarmy - 1. W dniu 11 października OSP Przerośl brała udział w ćwiczeniach jednostek OSP pow. suwalskiego, które odbyły się w PSP-Suwałki. Pod koniec października druhowie brali udział w ćwiczeniach "Nocne zabezpieczenie lądowania śmigłowca LPR" w Raczkach. Kurs dowódców OSP ukończył Ratasiewicz Piotr. Do straży wstępują: Rafał Jasiński, Daniel Dobko, Krzysztof Pietkiewicz.

2015


14 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze na którym podjęto uchwałę o powołaniu MDP przy OSP w Przerośli.             Straż ogółem wyjeżdżała 33 razy. Pożary -10, w tym pomoc sąsiedzka -7, usuwanie drzew -2, zabezpieczani lądowania śmigłowca -5, pożar sadzy -4, wypadki drogowe -1, wyjazdy ćwiczebne -2, fałszywe alarmy -1, inne zdarzenia -8.             W miesiącu wrześniu odbyły się wspólne ćwiczenia na terenie naszej szkoły.W ćwiczeniach udział brali nauczyciele, uczniowie, dwa zastępy OSP i jeden zastęp PSP/                       Kurs podstawowy ukończyli:Rafał Jasiński, Krzysztof Pietkiewicz,Paweł Ratasiewicz który w tym roku wstąpił do straży.

2016

23 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym wybrano nowe władze  Prezes- Szlaszyński Janusz Naczelnik- Sześciła Witold Z-ca Naczelnika-Ratasiewicz Piotr Skarbnik- Tarasewicz Tadeusz.                             W czerwcu organizowaliśmy po raz pierwszy Dzień Dziecko oraz uczestniczyliśmy  w manewrach ratowniczych "PRZEROŚL 2016" zajmując trzecie miejsce. W październiku uczestniczyliśmy w ćwiczeniach ewakuacji Szkoły Podstawowej w Pawłówce. Straż wyjeżdżała ogółem 28 razy- pożary- 5 w tym pomoc sąsiedzka-3, usuwanie drzew-3 zabezpieczenie lądowania LPR-1, ćwiczenia-2, pożar sadzy-8, wypadki drogowe-5, inne zdarzenia-3, fałszywy alarm-1.

2017

4 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze na którym omówiono osiągnięcia w poprzednim roku oraz omówiono plany na  obecny rok. Ponownie zorganizowaliśmy Dzień Dziecka oraz w miesiącu wrześniu braliśmy udział w manewrach ratowniczych "FILIPÓW 2017" zajmując drugie miejsce.